سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت جنایت های آمریکا

دکتر حقانی به عنوان یک حقوقدان در این دومین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی اظهار داشت:  بر اساس شواهد به نظر می رسد مسئله حقوق بشر به عنوان ابزاری در…
بیش تر بخوانید
فهرست