دبیر کمیته رسانه سازمان جوانان حقوق بشر منصوب شد

امین انصاری طی حکمی، حسن صدرایی عارف سردبیر خبرگزاری حوزه را به سمت دبیر کمیته رسانه و عضو شورای راهبردی سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. در…
بیش تر بخوانید
فهرست